Zasady rekrutacji na stałe zajęcia MDK Zamość

Ogólne zasady rekrutacji i udziału dzieci i młodzieży w zajęciach stałych MDK Zamość

 1. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w placówce jest całkowicie dobrowolne.
 2. Wychowankami uczestniczącymi w stałych formach pracy placówki mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, klasach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz w niektórych innych formach, studenci i młodzież nieucząca się.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udziału w zajęciach młodzieży niespełniających wymogów w pkt. 2.
 4. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia w placówce dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na wolne miejsca w określonych pracowniach.
 6. Na zajęcia przyjmuje się kandydatów na podstawie wniosku (dla nowych uczestników zajęć) lub deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach (dla kontynuujących uczestnictwo).
 7. Deklaracje kontynuacji uczestnictwa są zbierane w sekretariacie placówki do dnia 24 czerwca 2018 r. Po tym terminie rozpocznie się nabór na wolne miejsca.
 8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 9. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.
 10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na zajęcia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria, które określa Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami).
 11. Kryteria drugiego etapu określa organ prowadzący.
 12. Nabór prowadzony jest do 31 sierpnia każdego roku.
 13. W ciągu roku szkolnego prowadzi się nabór uzupełniający jeśli są wolne miejsca w grupach.
 14. Liczba przyjmowanych uczestników uwarunkowana jest liczbą miejsc w poszczególnych formach stałych.

Więcej informacji: Sekretariat MDK Zamość, nr tel. 846 384 446.

Serdecznie zapraszamy na stałe zajęcia do MDK Zamość.

Skip to content