Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu
w roku szkolnym 2024/2025

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w roku szkolnym 2024/2025 jest prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), a w szczególności na podstawie art. 144 tej ustawy, na zasadach zapisanych poniżej.

I. Zasady i terminy kontynuacji uczestnictwa w zajęciach.

Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika biorący udział w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2023/2024 zainteresowani zajęciami w kolejnym roku szkolnym tj. 2024/2025, składają do MDK deklarację kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w terminie od 01 marca 2024 r. do 18 kwietnia 2024 r. Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

II. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025.

 1. Wychowankami uczestniczącymi w stałych formach pracy placówki mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 2. Informację o liczbie wolnych miejsc podaje do publicznej wiadomości dyrektor placówki przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Informacja jest umieszczana na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie głównej placówki.
 3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia do MDK Zamość przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę dla kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Zamość w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie dla kandydata.
 4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Wnioski i deklaracje dostępne są na stronie Młodzieżowego Domu Kultury (mdk.zamosc.pl) oraz w sekretariacie MDK.
 5. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać:
  a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając dokumenty na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kamienna 20,
  22 – 400 Zamość
  b) bezpośrednio w siedzibie placówki przy ul. Kamiennej 20.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w zajęciach organizowanych przez placówkę.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który zgodnie z art. 157 ustawy Prawo oświatowe wyznacza przewodniczącego komisji. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431).
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych w Zamościu, którzy ubiegają się o przyjęcie na zajęcia do MDK niż wolna liczba miejsc, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI

 1. a) wielodzietność rodziny kandydata;
  b) niepełnosprawność kandydata;
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 1 punkcie.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy – Prawo oświatowe:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Do poświadczenia kryteriów ustawowych, rodzic kandydata/opiekun prawny, w terminie określonym przez dyrektora MDK, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku odpowiednio następujących dokumentów:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( U. z 2024 r. poz. 44).
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 , o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

KRYTERIA b) c) d) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

 • oryginału,
 • notarialnie poświadczonej kopii,
 • odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z 76 a § 1 kpa,
 • odpisu lub wyciągu z dokumentu,
 • kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/ prawnego opiekuna.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXVIII/353/2017 Rady Miasta Zamościa z dnia 27 marca 2017 roku.

 

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI

 

Za kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 45 punktów.

 

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji.

Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. O przyjęciu do grupy zajęciowej na wolne miejsca decyduje dyrektor placówki.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Zamościa mogą być przyjęci na zajęcia organizowane w placówce, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na dane zajęcia w placówce (art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) oraz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na dane zajęcia w placówce (art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).
 2. Listy kandydatów, o których mowa w pkt 1 podawane są do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w art.158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.
 4. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej określona jest w art. 158 ust. 6 – 9 ustawy Prawo oświatowe.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu w roku szkolnym 2024/2025

Skip to content