Ogólne zasady rekrutacji i udziału dzieci i młodzieży w zajęciach stałych MDK Zamość

1.      Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w placówce jest całkowicie dobrowolne.

2.      Wychowankami uczestniczącymi w stałych formach pracy placówki mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w niektórych innych formach, studenci i młodzież nieucząca się.

3.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udziału w zajęciach  młodzieży niespełniających wymogów w pkt. 2.

4.      Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia w placówce dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

5.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na wolne miejsca w określonych pracowniach.  

6.      Na zajęcia przyjmuje się kandydatów na podstawie wniosku (dla nowych uczestników zajęć) lub deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach (dla kontynuujących uczestnictwo).

7.      Deklaracje kontynuacji uczestnictwa są zbierane w sekretariacie placówki do dnia 28 kwietnia 2023 r. Po tym terminie rozpocznie się nabór na wolne miejsca. 

8.      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

9.   Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.

10.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na zajęcia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria, które określa Art.131 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zmianami)

11.  Kryteria drugiego etapu określa organ prowadzący.

12.  Nabór prowadzony jest do 11 sierpnia 2023 roku.

13.  W ciągu roku szkolnego prowadzi się nabór uzupełniający jeśli są wolne miejsca w grupach.

14.  Liczba przyjmowanych uczestników uwarunkowana jest liczbą miejsc w poszczególnych formach stałych.

Więcej informacji: Sekretariat MDK Zamość, nr tel. 846 384 446.

Serdecznie zapraszamy na stałe zajęcia do MDK Zamość.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu
w roku szkolnym 2023/2024

Deklaracje, oświadczenia i wnioski znajdują się w zakładce  „Dokumenty do pobrania”

Skip to content