Zespół Taneczny MDK – Kornelki, nauczyciel Ala Bochniak
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Taneczny-Kornelki-MDK-Zamo%C5%9B%C4%87-102878694696216/
Zespół Taneczny „Kornelki” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pracuje w pięciu grupach tanecznych w przedziale wiekowym od 6 – 13 lat.
Na zajęciach wychowankowie MDK mają możliwość zapoznania się z każdym rodzajem tańca, jego charakterystyką, krokami, figurami oraz wzbogacania poznanego i wypracowanego już z ubiegłych lat repertuaru tanecznego. Opracowywane układy taneczne mają formę inscenizacji tanecznych, co daje dzieciom większe możliwości pokazania i zaprezentowania siebie w tańcu. Rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność wychowanków.
Eksperymenty plastyczne- nauczyciel Katarzyna Pleskaczyńska
Jednym z najważniejszych i niezastąpionych elementów każdej twórczości jest eksperymentowanie. Nie ma możliwości tworzenia i szukania własnej drogi bez nowych doświadczeń, badań i eksperymentów.
Zajęcia, podczas których dzieci będą mogły podejmować działania twórcze  rozwijając  swoją wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne, skierowane są do dzieci w wieku 6 – 10 lat.
Rozmaitość stosowanych technik pozwoli uczestnikom tych zajęć na rozbudowywanie pomysłowości i doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi. 
Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” – nauczyciel Anna Antoszczak
https://www.facebook.com/ztnraptis/
Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” prowadzi swoją działalność artystyczną w MDK im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu od 1 stycznia 1994 r.  Tancerze z dużym powodzeniem promują Miasto Zamość i placówkę na wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach tańca nowoczesnego.
Zespół jest laureatem międzynarodowych festiwali i turniejów tańca, finalistą Mistrzostw Świata, Europy i Polski Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego i Polskiej Federacji Tańca.
Na przestrzeni ostatnich 20 lat Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” był współorganizatorem XI edycji „Wiosennych Spotkań Tanecznych” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Zamość, organizowanych przez MDK w Zamościu.
 Tancerze ZTN „Raptis” biorą  czynny udział w życiu artystycznym i sportowym Zamościa, uświetniając wiele organizowanych uroczystości miejskich.
 
Pracownia plastyki, rysunku i grafiki warsztatowej- nauczyciel Magdalena Majer
https://www.facebook.com/KlubDzialanPlastycznychMdk/
„Klub Działań Plastycznych” od stycznia 2007 r. prowadzony przez Magdalenę Majer skupia wokół siebie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Obecnie na „klub” składają się cztery grupy dziecięce i jedna młodzieżowa o wyższym stopniu zaawansowania.
Zakres działalności grup dziecięcych obejmuje różne działania plastyczne dostosowane do wieku i możliwości manualnych dziecka, rozwijające wyobraźnię, rozbudzające zainteresowanie kolorem, kształtem i fakturą, pozwalające poznać różne techniki z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku. Uczestnicy pracują na zajęciach indywidualnie i grupowo, bawiąc się przy tym i śmiejąc. Spędzają wolny czas w miłej atmosferze, sprzyjającej ekspresji twórczej, rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia. Biorą udział w różnych konkursach: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zdobywając w nich nagrody różnego szczebla.
Działalność grupy zaawansowanej oscyluje głównie wokół technik rysunkowych i graficznych. Zajęcia pozwalają im rozwijać zainteresowania i kształtować wyobraźnię, niejednokrotnie mając wpływ na wybór szkoły średniej lub kierunku studiów.
Pracownia plastyczna MDK wyposażona jest w prasę graficzną, co pozwala na pracę w technikach grafiki warsztatowej takich jak linoryt lub sucha igła. Podczas zajęć młodzież poznaje zasady perspektywy, uczy się rysować z natury, a także posługiwać światłocieniem i rysunkiem walorowym.
Pracownia plastyki i rękodzieła artystycznego – nauczyciel Wioletta Brzozowska
https://www.facebook.com/Grupa-R%C4%99kodzie%C5%82a-artystycznego-i-zaj%C4%99%C4%87-plastycznych-MDK-112017223771765/
Pracownia plastyki i rękodzieła artystycznego działa od 2011 r. Obecnie prowadzone są cztery grupy wiekowe dla dzieci i młodzieży od 6 do 17 lat. Celem zajęć jest kształtowanie wyobraźni, tworzenie kompozycji, poznawanie i nauka nowych technik plastycznych  jak: malarstwo, rysunek, podstawy lepienia w glinie. Uczymy się również wykonywania dekoracji przestrzennych wykorzystując do tego materiały wtórne jak tektura, styropian, bibuła, masy plastyczne i materiały recyklingowe. Wychowankowie biorą udział w wernisażach, wystawach oraz w licznych konkursach plastycznych, umożliwiających twórczy i ciekawy sposób spędzania czasu na zajęciach pozalekcyjnych.
Zajęcia rytmiczne – nauczyciel Paweł Kołodziejczyk
https://www.facebook.com/MDK-Zamo%C5%9B%C4%87-Rytmika-i-Wokal-107059980941097/
Na zajęcia rytmiczne zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym od 4 lat. Uczymy się piosenek i poznajemy układy ruchowe. Występujemy na scenie i bierzemy udział w konkursach i festiwalach muzycznych. Gramy na instrumentach perkusyjnych i uczestniczymy w zabawach muzyczno – ruchowych. Program własny zajęć rytmicznych zakłada wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie: rozwijania i prezentowania uzdolnień muzycznych, kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji, rozwijania umiejętności społecznych, wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijania umiejętności wypowiadania się poprzez rytm i muzykę. Nasze zajęcia zapewniają dzieciom możliwość zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
Pracownia plastyki i batiku wielobarwnego – nauczyciel Magdalena Cieplechowicz- Buczak
https://www.facebook.com/groups/908147616295714/
Celem nadrzędnym zajęć jest odkrywanie i kształtowanie uzdolnień, wprowadzenie do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej.
Głównym motorem pobudzającym aktywność twórczą w Pracowni Batiku jest wdrożenie tej technik u młodszych wychowanków i pozwolenie starszym na swobodne eksperymentowanie i ujawnienie swojego „Ja” dzięki czemu kształtują oni swoją osobowość i zwiększają szanse swojego powodzenia w szkole i w życiu.
 Uczestnicy zajęć pracowni plastycznych biorą udział w licznych konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Prezentują swoje prace na licznych wystawach w galeriach miejskich.
Zajęcia wokalne -nauczyciel Paweł Kołodziejczyk
https://www.facebook.com/MDK-Zamo%C5%9B%C4%87-Rytmika-i-Wokal-107059980941097/
Zapraszamy młodzież i dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia kształcą przede wszystkim: umiejętność posługiwania się własnym głosem, poczucie rytmu, słuch, współpracę w grupie, umiejętność muzykowania w zespole. Własny program zajęć wokalnych zakłada wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie: rozwijania i prezentowania uzdolnień muzycznych oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. Zajęcia wokalne są propozycją rozwoju zainteresowań, umiejętności i aktywności muzycznej młodego człowieka. Realizacja programu pozwala kształcić uzdolnienia muzyczne wychowanków, daje możliwość świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej oraz rozwija wrażliwość na świat dźwięków. Zajęcia wokalne to również uczestniczenie w konkursach, festiwalach i koncertach. Nasze spotkania obywają się w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do  potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.
Zajęcia szachowe – nauczyciel Andrzej Czochra
https://www.facebook.com/mdkszachy.zamosc.1
Celem zajęć jest nauka gry w szachy oraz wychowanie i pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci. Chodzi tu zarówno o rozwój osobowości, jak i rozwój umysłowy (kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego). Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
W programie zajęć koła jest: nauka gry w szachy dla początkujących, podnoszenie posiadanych umiejętności, spotkania ze znanymi ludźmi świata szachów, lekcje  z mistrzami i arcymistrzami, zdobywanie tytułów szachowych. Wychowankowie koła szachowego MDK Zamość biorą aktywny udział w wielu turniejach organizowanych na szczeblu miejskim, powiatowym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zajęcia teatralne – nauczyciel Krystyna Różańska
Na „Teatr Młodego Aktora” składają się trzy grupy zajęć rozwijających u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zdolności aktorskie . Finałem warsztatów teatralnych są prezentacje wieczorów poezji, bajek, kabaretów, inscenizacji tematycznych np: jasełek, występów kolędniczych, bajek, spektakli teatralnych.
Zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 8 oraz w Młodzieżowym Domu Kultury.

Akademia Malucha – nauczyciel Wioletta Brzozowska
Zajęcia „Akademii Malucha” skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym 4- 5 letnich. Mają na celu rozwijanie u  uczestnika zarówno umiejętności manualnych jak i ruchowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości  psychofizycznych uczestnika oraz ukierunkowane są na rozwijanie małej i dużej motoryki dziecka.  Podczas zajęć dzieci zapoznają się z różną tematyką, ułożoną według pór roku:  jesienną, zimową, wiosenną i letnią. Dzieci pracują w różnych formach wypowiedzi zarówno plastycznej jak i ruchowej, ucząc się i poznając: wierszyki, gry i  zabawy integracyjne, nowe techniki plastyczne co umożliwia  im wyrażanie emocji i sposobu postrzegania otaczającego świata.
Zajęcia fotograficzne- nauczyciel Andrzej Pogudz
Całoroczne zajęcia adresowane są dla dzieci szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Mają charakter działań warsztatowych prowadzonych zarówno w pracowni MDK, jak i podczas spotkań plenerowych.
Zajęcia dziennikarskie- nauczyciel Renata Sobczyńska
Warsztaty są wsparciem w rozwijaniu umiejętności uruchamiania wyobraźni i fantazji w różnych sytuacjach, rozbudzania inwencji twórczej, rozumienia i wyczucia stylu. Na spotkaniach rozwijających i kształcących swobodę wypowiedzi młodzi ludzie mają możliwość wyrabiania swoich sprawności w posługiwaniu się językiem polskim, poznają specyfikę pracy dziennikarza radiowego i prasowego, uczą się redagowania tekstów literackich, informacyjnych i publicystycznych, newsów, reportaży, felietonów, wywiadów.

Skip to content