XIV edycja „Przemocy mówię NIE”

mar 1, 2022 | Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież z województwa lubelskiego do udziału w XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Przemocy mówię NIE- Zamość 2021”.

Regulamin XIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Przemocy mówię NIE” – Zamość 2022

Organizator:

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
 • Komenda Miejska Policji w Zamościu
 • Komenda Straży Miejskiej w Zamościu

Cel konkursu:

 • plastyczna realizacja przez dzieci i młodzież hasła: „Przemocy mówię NIE”;
 • zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz grach multimedialnych);
 • skierowanie działań na sztukę i kulturę, czyli wskazanie alternatywnej formuły kumulowania energii i dziecięcego potencjału na działaniach artystycznych i twórczych, zamiast destrukcyjnych i patologicznych;
 • wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży; promocja twórczości młodych artystów w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” w Zamościu;
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych;
 • promocja szczególnie uzdolnionych autorów;
 • promocja MDK Zamość, jako placówki zajmującej się animacją kultury.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami  
z województwa lubelskiego.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.

Warunki konkursu:

 • technika dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa;
 • prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła: „Przemocy mówię NIE”;
 • uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę;
 • do pracy (na jej odwrocie) należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora, kategorię, nazwę reprezentowanej placówki, imię i nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy, a także podpisane klauzule stanowiące  załącznik do niniejszego regulaminu;
 • ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia informujemy,
  że prace na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”Zamość 2022 mogą być przesyłane przez osoby indywidualne;
 • w przypadku braku możliwości druku wymaganych oświadczeń rodzic/ opiekun prawny uczestnika (ręcznie na oddzielnej kartce) oświadcza, iż wyraża zgodę na udział dziecka w wyżej wymienionym konkursie, przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz publikację prac w tym wizerunków autorów na stronie internetowej Organizatorów, profilu Facebook, ogólnodostępnej wystawie oraz w środkach masowego przekazu. Ponadto oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Obowiązek informacyjny zamieszczony na stronie Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK oraz stronie Facebook placówki;
 • prace nie nagrodzone po podsumowaniu konkursu można będzie odebrać
  u organizatora do końca maja 2021 roku. Po tym okresie prace przechodzą na własność organizatora. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

Kategorie wiekowe:

 • Kategoria I –  uczniowie szkół podstawowych  – klasy 4 – 5
 • Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych  – klasy 6 – 8
 • Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 • Kategoria IV- wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 12 roku życia
 • Kategoria V-wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, a także innych środków zajmujących się edukacją
  i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami powyżej 12 roku życia

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość w terminie do 25 marca 2022 roku.

Nagrody:

Przewidziano  dyplomy i nagrody indywidualne w każdej kategorii.

Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa zorganizowana w formie stacjonarnej oraz
 on-line.

Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator, czyli Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu.

Przesłanie danych autora jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO.

Skip to content