Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Zamość, ukierunkowaną na artystyczną edukację dzieci i młodzieży.

Najważniejszym celem MDK jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień naszych wychowanków. Naszą misją jest rozbudzanie i stymulowanie wszechstronnych zainteresowań oraz odkrywanie i rozwijanie talentów. „Poprzez realizację pasji i uzdolnień do wszechstronnego rozwoju osobowości”. Zadanie to realizujemy przede wszystkim po przez: wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych, sportowych dzieci i młodzieży, poznanie przez nich własnego dziedzictwa kultury, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postaw prospołecznych, proekologicznych oraz postaw patriotycznych. Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz współpraca z seniorami. Uczymy tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania. Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy i wymiany międzynarodowej ukierunkowanej na zrozumieniu ludzi o odmiennej kulturze. Realizacja tych celów możliwa jest dzięki systematycznej i ścisłej współpracy z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz władzami samorządowymi, a także poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami uczestników zajęć i ich rodziców. Jesteśmy zespołem twórczym, otwartym na zmiany i potrzeby innych. Cechuje nas otwartość na wszelkie inicjatywy artystyczne i samorządowe.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. MDK Zamość jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego.

A tak to się zaczęło…

W marcu 1949 roku w Zamościu przy ulicy S. Żeromskiego 2, powstał Ośrodek Metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego, który skupiał wokół siebie dzieci i młodzież szkolną chętną do pracy w różnego rodzaju kołach zainteresowań tanecznych, recytatorskich, elektrycznych i mechanicznych.

Jego pierwszym kierownikiem został Antoni Flis. Wkrótce placówka przeniosła się do kamienicy na rogu Rynku Wielkiego i ulicy Kołłątaja. W 1951 kierownictwo nad ośrodkiem przejął Czesław Smyk i piastował tę funkcję przez kolejnych 15 lat. Za jego kadencji placówka zmieniała dwukrotnie nazwę: w październiku 1952 roku powstał Państwowy Dom Harcerza, w październiku 1956 roku placówka otrzymała nazwę Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. 15 maja 1973 r. władze oświatowe nadały jej ostateczną nazwę Młodzieżowy Dom Kultury i taka nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego. We wrześniu 1979 r. MDK-owi uroczyście nadano imię Kornela Makuszyńskiego . 

Dyrektorzy MDK: 

  • 1949 – 1951 Antoni Flis 
  • 1951 – 1966 Czesław Smyk 
  • 1966 – 1976 Hieronima Poździk 
  • 1977 – 1978 p. o. Mieczysław Wańczyk 
  • 1978 – 1984 Waldemar Zakrzewski
  • 1984 – 1992 Janusz Fik 
  • 1992 – 2002 Marian Szewera
  • 2002 – 2019 Andrzej Szumowski
  • 2019- Katarzyna Pleskaczyńska

Wychowankowie MDK:

Beata Ścibakówna – więcej

Marek Grechuta – więcej

Darek Tokarzewski – więcej

Skip to content