„Poprzez realizację pasji i uzdolnień do wszechstronnego rozwoju osobowości”. Misję tę spełniamy przez organizację bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Prowadzimy zajęcia głównie w minimum 12-osobowych grupach: plastycznych, muzycznych, rękodzieła artystycznego, rytmicznych, szachowych, tanecznych, teatralnych, wokalnych i fotograficznych. 

Stwarzamy korzystne warunki dla przebiegu każdego etapu w rozwoju dziecka: 

·         traktujemy zabawę jako pełnowartościowy element rozwoju wychowanka, 

·         kształtujemy wrażliwość estetyczną oraz wrażliwość na drugiego człowieka, 

·         pomagamy zdobywać konkretne umiejętności w wybranych przez uczestnika dziedzinach sztuki, 

·         rozwijamy cechy niezbędne we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie tj.: asertywność, komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współdziałania w grupie, umiejętność dyskusji i negocjowania, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i odpowiedzialności, 

·         wychowujemy człowieka kreatywnego, 

·         w pracy z dziećmi wdrażamy zasady demokracji, 

·         pracujemy indywidualnie z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, nieśmiałymi, nadpobudliwymi, 

·         stwarzamy możliwości udziału w konkursach, wystawach, przeglądach, festiwalach i innych formach prezentacji, 

·         pozyskujemy stypendia artystyczne,

·         organizujemy akcje i kampanie społeczne,

·         działamy na rzecz rozwoju wolontariatu i lokalnej aktywności obywatelskiej,

·         w działaniach wychowawczych zmierzamy do eliminacji zagrożeń patologiami (alkoholizm, narkomania), 

·         realizujemy zadania i projekty profilaktyczne,

·         prowadzimy wymianę i współpracę międzynarodową,

·         organizujemy letni i zimowy wypoczynek,

·         prowadzimy w MDK Zamość Galerię Sztuki Dziecka i Galerię Fotograficzną POZYTYW, prowadzimy działalność wydawniczą,

·         działamy w kierunku integracji z osobami niepełnosprawnymi, seniorami oraz ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym, osiedlowym,

·         współpracujemy ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży,

·         jesteśmy „Placówką odkrywania i rozwijania talentów”.

Zadania te realizuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Nasze działania planujemy na miarę warunków kadrowych, lokalowych i finansowych we współpracy z organem prowadzącym – Prezydentem Miasta Zamość. 

Gwarantujemy sukces w działaniach artystycznych i wychowawczych.

Skip to content